Merenje oksidativnog stresa i antioksidansnog potencijala

Uprkos iscrpnim podacima iz naučnih istraživanja koja potvrđuju da je oksidativni stres važan mehanizam u nastanku bolesti, jedini razlog zbog kojeg se previđa njegov značaj u praksi je da protiče bez kliničkih simptoma i stoga je teško detektabilan.

 

Još je manje opravdano to što terapeuti, preporučuju suplemente sa antioksidantnim delovanjem, ne uvažavajući individualne potrebe i medicinsku indikaciju. Ovaj nemar nosi ne malu opasnost da se izazove suprotan od željenog efekta, da primenjeni antioksidansi paradoksalno uspostave  pro-oksidantno okruženje u kome se nastavljaju oštećenja tkiva započeta oksidativnim stresom.

 

Naša preporuka za pojedince i terapeute je periodično ispitivanje oksidativnog stresa kako bi se sprečila oštećenja nastala nagomilavanjem reaktivnih vrsta, posebno kiseoničnih slobodnih radikala. Oštećenja se mogu preduprediti ne samo individualno bolje prilagođenim tretmanom već i putem racionalnijeg korišćenja sopstvenog antioksidantnog kapaciteta,  kao i pažljivijom upotrebom suplemenata.

 

Ovaj cilj je moguće ostvariti zahvaljujući savremenim, jednostavnim za izvođenje, brzim, preciznim, specifičnim i pouzdanim d-ROMS i PAT testovima u okviru tehnološke linije FRAS 5 (Free Radical Analytical System). Testovi za kratko vreme daju rezultate merenja za procenu pro- i antioksidansnog statusa.

 

TESTOVI d-ROMs i PAT

d-ROMs (engl. derivatives-Reactive Oxygen Metabolites) je test za merenje hidroperoksida u krvi koji pripadaju široj familiji reaktivnih metabolita kiseonika (Reactive Oxigen Metabolites -ROMs) i predstavljaju markere oksidativnih oštećenja. Hidroperoksidi nastaju oksidacijom široke palete organskih molekula, a u posebnim stanjima mogu stvarati slobodne radikale.

PAT (engl. Potential Antioxidant Test) je test namenjen merenju biološkog antioksidansnog potencijala. Test omogućava merenje celokupnog antioksidantnog kapaciteta u krvnoj

plazmi ispitanika. Zato je rezultat testa proporcionalan koncentraciji svih aktivnih komponenti plazme koje su sposobne da redukuju feri u fero jon.

OSI indeks (Oxidative Stress Index) je jednoznačna vrednost dobijena obradom podataka iz merenja d-ROMs i PAT testovima. OSI indeks pomaže u lakšem i neposrednijem tumačenju rezultata.

Za lekara OSI indeks je idealna početna tačka za procenu oksidativnog stresa, a ispitaniku omogućava bolje razumevanje merenih vrednosti testova.

OSI indeks je pouzdani parametar i za praćenje delotvornosti preporučenog tretmana.

OBRI indeks (Oxidative Balance Risk Index) određuje status pro- i antioksidansne ravnoteže u odnosu na laboratorijsku vrednost za holesterol. Stoga je važan pokazatelj u prognozi rizika od kardiovaskularne bolesti.

Da bi se izabrao najbolji tretman u skladu sa dobijenim rezultatima merenja, neophodno je da ih tumači lekar, edukovan i licenciran za ovu vrstu dijagnostike.